Raskid ugovora, reklamacije

Opće napomene

1. U slučaju materijalnog nedostatka na proizvodu na odnose Kupca i Prodavatelja primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima, odjeljak Odgovornosti za materijalne nedostatke.

2. Prije samog sklapanja Ugovora, Kupac ima mogućnost pregledati Uvjete klikom na link koji se nalazi na dnu svake stanice pod "Opći uvjeti poslovanja".

3. Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača Kupac je ovlašten jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda, te je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda.

4. Dang d.o.o u tablicama na kraju ovih Uvjeta utvrđuje uvjete povrata - postotke umanjenja iznosa povrata Kupcu uslijed umanjenja vrijednosti proizvoda.

5. Odredbom Europske komisije br. 524/2013 o on-line rješavanju potrošačkih sporova koja se primjenjuje od 09.01.2016 godine, u pogon je stavljena Platforma za online rješavanje potrošačkih sporova (Platforma za ORS). Elektronska poveznica (link) na Platformu za ORS – http://ec.europa.eu/odr . Ovaj link može koristiti i Kupac i Prodavatelj za rješavanje potrošačkih sporova.

Raskid Ugovora

1. Kupac može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana od predaje proizvoda u posjed Kupcu bez navođenja razloga. Jednostrani raskid Ugovora Kupac može ostvariti u slučaju da je Ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija i na daljinu.

2. Kupac je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid Ugovora obavijestiti Prodavatelja o svojoj odluci da raskine Ugovor i to putem Obrasca za jednostrani raskid Ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine Ugovor.

3. Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti na ovom linku. Isti je potrebno isprintati, ispuniti, potpisati i u originalu poslati na adresu sjedišta Prodavatelja.

4. Kupac se upućuje da prije raskida Ugovora nazove na broj 021 315 892 ili pošalje poruku na info@dang.hr kako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja proizvoda.

5. U slučaju iz stavka 3. Prodavatelj je dužan, bez odgađanja, dostaviti Kupcu potvrdu o primitku izjave o raskidu na trajnom mediju.

6. Izjavu o raskidu Ugovora Kupac je dužan poslati prije isteka roka za raskid Ugovora predviđenoga u Zakonom o zaštiti potrošača.

7. Kupac nema pravo na jednostrani raskid Ugovora:
- ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak,
te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena,
- ako je predmet Ugovora proizvod koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješan s drugim stvarima
- ako je predmet Ugovora isporuka zapečaćenih audio-snimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke te nije moguće daljnje korištenje
- ako je predmet ugovora proizvod koji je izrađena po specifikaciji potrošača ili koji je jasno prilagođen potrošaču
- ako je predmet ugovora zapečaćeni proizvod koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave
- ako je predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju, ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora
- prema drugim uvjetima definiranim Zakonom o zaštiti potrošača.

8. Povrat novca Dang d.o.o će izvršiti u roku od 14 dana nakon što mu proizvod bude vraćen na adresu Velebitska 11, Split. Iznos povrata može biti umanjen zbog umanjenja vrijednosti prema Tablici-1 i Tablici-2 koji su sastavni dio ovih Uvjeta.

9. Izravne troškove povrata proizvoda Kupac mora snositi sam. Dodatne troškove prijevoza snosi Kupac ukoliko je izbor transportne službe rezultat izričitog izbora Kupca.

10. Ako je na zahtjev Kupca izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, Kupac je dužan platiti Prodavatelju iznos koji je razmjeran onome što je isporučeno do trenutka kada je korisnik obavijestio Prodavatelja o jednostranom raskidu Ugovora.

Reklamacija

1. Prodavatelj se obvezuje isporučiti ispravan proizvod, koji odgovara opisu proizvoda navedenom na https://dang.hr/, slika proizvoda na Internet stranici ne mora odgovarati stvarnom izgledu proizvoda, te Kupac ne može reklamirati ovaj segment.

2. Proizvodi su pakirani na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete. Prilikom preuzimanja Kupac temeljito pregledava proizvod radi eventualnih oštećenja u transportu, te ukoliko primijeti oštećenje kod preuzimanja, preporučuje se da Kupac odbije primitak pošiljke jer postoji mogućnost da je proizvod unutar takvog pakiranja oštećen. Odbijanjem primitka, dostavna služba će pošiljku vratiti Dang d.o.o uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak. Naknadne reklamacije na oštećenja u transportu/dostavi se ne uvažavaju jer se smatra da proizvod preuzet s neoštećenom ambalažom.

3. Ako je ambalaža neoštećena i proizvod je preuzet, treba pažljivo skinuti ambalažu uz što manje oštećivanje jer oštećena ambalaža umanjuje vrijednost proizvoda. U deklaraciji proizvoda koja se dobiva uz proizvod su upute za otvaranje ambalaže bez oštećenja. Kupac treba pregledati proizvod, te ako ima vidljivih oštećenja odmah obavijestiti Dang d.o.o, izvršiti reklamaciju i vratiti proizvod bez korištenja, jer svako daljnje rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda.

4. Dang d.o.o obavještava kupce o specifičnim svojstvima pojedinih proizvoda za koje zbog njihovih karakteristika nije moguće provjeriti njihovu funkcionalnost bez rukovanja proizvodom. Iz tog razloga Dang d.o.o neće biti u mogućnosti izvršiti povrat kupoprodajne cijene (u cijelosti ili djelomično) za ove proizvode u slučaju kada je za povrat naveden razlog: provjera funkcionalnosti jer sama provjera funkcionalnosti umanjuje vrijednost proizvoda time što se stanje proizvoda nepovratno mijenja.

5. Dang d.o.o obavještava kupce da u pojedinim proizvodima koji za svoj rad koriste tekućinu može preostati mala količina tekućine nakon testiranja u procesu proizvodnje koja uobičajeno iscuri za vrijeme skladištenja. Stoga Dang d.o.o obavještava Kupce da proizvode tog tipa ostave do trenutka montaže na podlozi koja ne upija tekućinu.

6. Dang d.o.o obavještava Kupca da su uređaji za profesionalnu upotrebu posebno označeni. Uređaji koji nemaju takvu oznaku nisu predviđeni za profesionalno korištenje i nije ih preporučljivo koristiti u profesionalne svrhe jer takva vrsta kvara nije pokrivena jamstvom te u tom slučaju trošak popravka snosi Kupac. Ukoliko ovlašteni servis utvrdi da se radi o opisanoj vrsti kvara, Dang d.o.o neće moći preuzeti odgovornost niti trošak prouzrokovan postupanjem Kupca protivno ovoj obavijesti.

7. Dang d.o.o upućuje Kupca da za proizvode koje je potrebno montirati/pustiti u rad obavezno kontaktira ovlašteni servis jer bez toga će svaki neovlašteno montirani/pušten u rad proizvod spadati u kategoriju oštećenog proizvoda.

8. Dang d.o.o utvrđuje uvjete povrata - postotke umanjenja iznosa povrata kupcu uslijed umanjenja vrijednosti proizvoda. Tablice se nalaze na kraju ovih Uvjeta.

9. Reklamacije vezane za nedostatke proizvoda, te svi ostali prigovori potrošača mogu se pisanim putem:
- predati djelatnicima u svim poslovnim prostorima tvrtke
- poslati adresu Dang d.o.o, Velebitska 11, 21 000 Split
- poslati e-mail info@dang.hr
s podacima o broju računa, datumu računa, ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte Kupca.

10. Kupac se moli da prije raskida Ugovora nazove na broj telefona 021 315 892 ili se javi na info@dang.hr kako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja proizvoda. Ako Kupac nije utjecao na neispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak proizvoda trošak prikupljanja i zamjene proizvoda s novim u cijelosti snosi Dang d.o.o U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid Ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena proizvoda.

11. Kupac je sukladno Zakonu o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti proizvoda koje je rezultat rukovanja istim, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda. U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili načina na koji je proizvod vraćen (proizvod mora biti nekorišten, u nepromijenjenoj količini, te u originalnoj ambalaži, uz predočen originalan račun i jamstvo, ukoliko postoji) proizvod će se dati na vještačenje vještaku ili stručnoj pravnoj osobi. U slučaju da se vještačenjem utvrdi opravdanost reklamacije, sav trošak zamjene proizvoda snosi Dang d.o.o, a u slučaju neopravdane reklamacije sav trošak će snositi Kupac.

12. Ako je na zahtjev Kupaca izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, Kupac je dužan platiti Dang d.o.o iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je Kupac obavijestio Dang d.o.o o jednostranom raskidu Ugovora.